Algemene voorwaarden

1 Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. Enirgy B.V. (wij-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
 2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 3. Consument (jij-vorm): je wordt aangemerkt als een Consument op het moment dat je handelt uit naam van jezelf, en dus niet namens een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het verlenen van Diensten of het leveren van Producten van ons aan jou;
 5. Partijen; Wederpartij en Enirgy B.V. samen;
 6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post, fax of WhatsApp;
 7. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 8. Diensten: alle niet-zijnde fysieke producten en diensten die wij aanbieden, waaronder maar niet beperkt tot de installatie en het onderhoud van geleverde Producten;
 9. Producten: Alle producten die wij aanbieden, waaronder maar niet beperkt tot zonnepanelen, warmtepompen, warmtepompboilers, zonneboilers, kookplaten en domotica systemen;
 10. Showroom: het Centrum Duurzaam Wonen in Schijndel.

2 Enirgy B.V.

Enirgy BV
Markt 13A
5482 NE Schijndel

Dit zijn wij: Enirgy B.V.
Straatnaam en nummer: Markt 13-A
Postcode en vestigingsplaats: 5482 NE te Schijndel
Telefoonnummer: 073-3451123
KvK-nummer: 82912661

3 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen* van Enirgy B.V. en voor iedere Overeenkomst tussen Enirgy B.V. en Wederpartij.
  * Uitleg: een rechtshandeling is een actie die je onderneemt, met als doel een juridische verandering tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de koop van een huis. Door de koop wordt je namelijk de eigenaar van dat huis.
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere (algemene) voorwaarden dan deze. Eventuele andere (algemene) voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 5. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
 6. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te (laten) brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 7. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 8. Voor het uitvoeren van de de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 9. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.

4 Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Producten of Diensten maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Daarnaast kan het ook zijn, dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
 2. We omschrijven al onze Producten of Diensten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Producten of Diensten. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

5 De overeenkomst

  1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
  2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
  3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
  4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
  5. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons geschatte (op)levertermijn.
  6. Heb je ons aanbod van een Product of Dienst via elektronische weg aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

  6 Verplichtingen voor Consument en Wederpartij

  1. Maak je gebruik van onze Diensten? Dan dien je ons, althans onze installateur, in de gelegenheid te stellen om deze Diensten te verrichten, bijvoorbeeld om het Product bij jou te installeren. Dat betekent dat je de installateur toegang dient te verlenen tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden. Daarnaast dien je een vrije en toegankelijk werkbare ruimte te bieden en dient de installateur gebruik te kunnen maken van een voedingsbron.
  2. Je zorgt ervoor dat de installateur direct kan beschikken over de benodigde goedkeuringen (zoals maar niet beperkt tot vergunningen en ontheffingen).
  3. Je bent zelf verantwoordelijk voor werkzaamheden die verricht moeten worden voordat het Product geïnstalleerd kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van een extra elektriciteitsgroep.
  4. De verbruikskosten van de benodigde energie (zoals elektriciteit, gas en water) voor het installeren van het Product zijn voor jouw eigen rekening.
  5. Je bent zelf verantwoordelijk voor de toestemming van de pandeigenaar en/of Vereniging van Eigenaren om het Product door ons te laten installeren dan wel werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn te laten verrichten aan het betreffende pand ten behoeve van de installatie van het Product.
  6. Ga je akkoord met de offerte die we jou hebben aangeboden? Dan gaan wij ervan uit dat je de vereiste toestemming – zoals gesteld in het voorgaande lid – van de pandeigenaar en/of de Vereniging van Eigenaren hebt. Indien je hierin verzuimt, ben je aansprakelijk jegens de pandeigenaar en/of de Vereniging van Eigenaren.
  7. Je draagt zelf het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, het ontbreken van een toestemming zoals gesteld in lid 5 van dit artikel, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Product wordt bevestigd dan wel verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door jou beschikbaar zijn gesteld en onjuistheden in de door jou verstrekte gegevens.

  7 Herroepingsrecht van Consumenten

   1. Je kunt als Consument een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld een online aankoop) binnen 14 (veertien) dagen zonder reden ontbinden, en dus beëindigen.

   Deze termijn van 14 (veertien) dagen begint te lopen:

   a. op de dag dat we een Overeenkomst sluiten. Het herroepingsrecht vervalt als de uitvoering van de Dienst met jouw toestemming is begonnen voor het einde van de bedenktijd;
   b. bij de Consumentenkoop: de dag dat jij of een door jou aangewezen andere partij het Product of de Dienst hebt ontvangen. Deze andere partij mag geen vervoerder zijn.

   2. Heb je een Product bij ons gekocht dat volgens specifieke instructies door jou of op maat voor jou worden gemaakt? Dan is dit Product alleen voor jou bedoeld en kunnen wij deze niet gemakkelijk doorverkopen aan een ander. Daarom is het herroepingsrecht voor dit soort Producten uitgesloten en kun je daar geen gebruik van maken. Ten aanzien van de volgende Producten kan het herroepingsrecht ook worden uitgesloten, het gaat daarbij om:

   a. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling is een verkoopmethode met een veilingmeester waarbij wij Producten, Diensten of digitale inhoud aanbieden aan jou.
   b. Dienstenovereenkomsten als deze al volledig zijn uitgevoerd, maar alleen als:
   i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van jou; en
   ii. je hebt verklaard dat je herroepingsrecht vervalt als wij de Overeenkomst volledig hebben uitgevoerd.
   c. Verzegelde producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne niet teruggestuurd mogen worden, indien de verzegeling daarvan is verbroken.
   d. Producten die na de levering definitief zijn vermengd met een ander product. Ook in die gevallen is herroeping niet mogelijk en is dit recht uitgesloten.
   e. Producten of Diensten die gevoelig zijn voor prijsschommelingen waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

   3. Kunnen wij de in het vorige lid (lid 2) bedoelde bestelling nog kosteloos annuleren? Dan geldt de uitsluiting
   natuurlijk niet en is herroeping mogelijk.

   4. Als je gebruik wil maken van je herroepingsrechten, dan moet je het Product zelf naar ons terugsturen of -brengen.
   5. Ben jij geen Consument? Dan geldt het herroepingsrecht helaas niet.

   8 Verlenging herroepingsrecht voor Producten bij niet informeren herroepingsrecht

    1. Geven wij jou als Consument niet de wettelijk verplichte informatie of het modelformulier over het herroepingsrecht? Dan is de bedenktijd niet 14 (veertien) dagen, maar nog 12 (twaalf) maanden langer.
    2. Als wij de informatie uit lid 1 binnen 12 (twaalf) maanden na de ingangsdatum van de bedenktijd toch nog verstrekken, dan geldt vanaf de dag moment waarop jij deze informatie van ons hebt gekregen, een bedenktijd van 30 (dertig) dagen.

    9 Uitoefening van het herroepingsrecht door jou als Consument

    1. Indien jij als Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dien jij het Product terug te sturen, inclusief alle zaken die daarbij zijn meegeleverd. Dit, voor zover mogelijk zoveel mogelijk in hun originele staat en verpakking, en volgens de door ons gegeven redelijke en duidelijke instructies.
    2. Het risico en de bewijslast voor een juiste en het tijdig terugsturen van een Product ligt bij jou. Dit betekent dat jij zelf moet kunnen aantonen dat je dit op tijd en op de juiste manier hebt gedaan. Kun je niet (op tijd) bewijzen dat je dit hebt gedaan? Dan kunnen wij weigeren jou het geld terug te geven.
    3. Jij betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product.

    10 Ontbinding

    1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en interesten van jou te vorderen.
    2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.

    11 Aansprakelijkheid

    Als jij een Consument bent, dan gelden de volgende voorwaarden voor jou:

    1. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw). In aanvulling daarop zal de totale vergoeding van de schade door ons in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
    2. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
    3. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.

     

    Als jij met ons handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden voor jou:

    4. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Is deze schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
    5. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
    a. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
    b. redelijke kosten die jij maakt voor het noodgedwongen langer gebruiken van een oud systeem en/of andere voorzieningen doordat wij niet op tijd hebben geleverd in het geval van een uiterste (op)leveringstermijn (‘fatale termijn’). Dit eventueel verminderd met besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
    c. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
    d. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.

    6. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
    7. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
    8. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
    9. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen (= Derden), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (mogelijk) schade lijden. Wij zijn in die gevallen dus niet aansprakelijk voor deze schade, maar jijzelf.

    Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:
    10. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
    11. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
    12. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt , dan zij wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

    12 Overmacht

    1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:
    • wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden;
    • tekort(en) aan grondstof(fen);
    • (stroom)storingen;
    • computervirussen;
    • (extreme) weersomstandigheden;
    • brand(gevaar);
    • (dreigend) oorlogsgevaar;
    • pandemieën;
    • epidemieën;
    • quarantaines;
    • ziekteverzuim;
    • stakingen;
    • arbeidsongeschiktheid;
    • maatregelen van overheidswege;
    • het defect gaan van rijwielen of apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemaakt moeten worden;

    In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.

    2. Als er zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

    13 Garantie

     1. Wij staan ervoor in dat onze Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, onze afspraken, de in ons aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals die op het moment van het ontstaan van de Overeenkomst bestaan.
     2. De garantietermijnen voor onze Producten en/of Diensten zijn afhankelijk van het Product en/of de Dienst zelf. De garantietermijn zal bij het sluiten van de Overeenkomst vermeld worden. Wil je gebruik maken van je recht op garantie? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@enirgy.nl.
     3. Het is mogelijk dat onze Producten in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid of kwaliteit afwijken van de Producten die we in de Showroom of op jouw eigen locatie laten zien. Dat is gebruikelijk bij dit type dienstverlening. In zulke gevallen kan je geen gebruik maken van het recht op garantie.
     4. De garantie komt ook te vervallen in de volgende gevallen:

      a. als je de door ons geleverde Producten zelf hebt geplaatst, gerepareerd of bewerkt, of als je dit door Derden hebt laten doen;
      b. als je de door ons geleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of als je op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan of als je de Producten in strijd met de aanwijzingen van ons of de aanwijzingen op de verpakking hebt behandeld;
      c. als de ondeugdelijkheid van de Producten (deels) het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of nog zal gaan stellen over de aard of de kwaliteit van de door ons gebruikte materialen.

      14 De Prijzen

      1. Wil je zonnepanelen laten leggen op of bij een woonhuis? Sinds 1 januari 2023 is het btw-tarief op zonnepanelen 0%, als deze op of bij je woning worden geplaatst. Je betaalt dan dus geen btw over je zonnepanelen, en kunt deze ook niet terugvragen. Dit geldt als je de zonnepanelen na 1 januari 2023 hebt gekocht. Onder je woning valt bijvoorbeeld ook een garage, schuur, tuin of vakantiehuis. Ook is het 0%-tarief van toepassing als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex. Heb je een bedrijf aan huis? Als je de zonnepanelen ook privé gebruikt, dus niet alleen voor je onderneming, geldt het btw-tarief van 0% ook. Wij zijn in al deze gevallen verplicht om vast te leggen dat het gaat om zonnepanelen op een woonhuis. Voor zonnepanelen op een bedrijfspand, geldt deze btw-vrijstelling niet. Ook geldt de vrijstelling niet voor btw op onze andere duurzame oplossingen, zoals infraroodpanelen, warmtepompen, isolatie of één van onze andere oplossingen. Kijk voor meer informatie over zonnepanelen tegen 0% btw op deze pagina van de Belastingdienst.
      2. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
      3. Wij mogen één keer per jaar een inflatiecorrectie toepassen.
      4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behoudens ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
      5. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruikt te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
      6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.

      15 Betaling en facturering

      1. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen. Dit, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
      2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
      3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens 7 (zeven), of 14 (veertien) ingeval je een Consument bent, extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
      4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
      5. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

      16 Levering

      1. Jouw bestellingen worden bezorgd op het adres dat jij aan ons hebt doorgegeven.
      2. Wij laten jou op tijd weten wanneer wij Producten komen leveren. Kan er niet geleverd worden door een omstandigheid waar jij invloed op hebt? Bijvoorbeeld als je er niet bent om de bestelling in ontvangst te nemen, of als je het verkeerde adres aan ons hebt doorgegeven. Dan kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit (maar niet beperkt tot): voorrijkosten, arbeidskosten en andere kosten.
      3. Als de levering van een bepaald Product onmogelijk is, dan proberen wij een vervangend product beschikbaar te stellen. In dat geval laten we je uiterlijk op het moment van bezorging op een duidelijke en begrijpelijke manier weten dat het gaat om een vervangend artikel. Ten aanzien van deze vervangende artikelen kan het herroepingsrecht dat je als Consument hebt niet worden uitgesloten. Stuur je het artikel toch retour, dan zijn die kosten voor ons.
      4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging en plaatsing. Vanaf dat moment ligt dat risico bij jou of bij een vooraf door jou aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
      5. Al onze levertijden zijn slechts een indicatie. Je kunt hier daarom helaas geen rechten aan ontlenen. Stel dat we toch een termijn overschrijden, dan kun je dus geen aanspraak maken op een (schade)vergoeding.

      17 Klachten

      1. Wil je een klacht indienen over een gebrek aan ons Product of onze Dienst? Laat het ons dan uiterlijk binnen 2 (twee) maanden nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Als het gaat om een zichtbaar gebrek bij (op)levering, denk aan de levering van een fout Product of zichtbare schade bij de levering, dan bedraagt deze termijn slechts 48 (achtenveertig) uur. In het laatste geval moet je het ons dus veel sneller laten weten! Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
      2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde 48 (achtenveertig) uur of 2 (twee) maanden indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat het Product of onze Dienst voldoet aan de Overeenkomst.
      3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
      4. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort als jij handelt in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

      18 Overdracht

      1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

      19 Eigendomsvoorbehoud

      1. Het lijkt misschien op het eerste oog een beetje gek, maar de door ons verkochte en geleverde onze Producten blijven onder bepaalde omstandigheden van ons. Dit geldt in de volgende gevallen:
      a.
      zolang je niet de vorderingen uit deze of (eerdere of latere) gelijksoortige Overeenkomsten hebt voldaan;
      b. zolang je werkzaamheden uit deze of (eerdere of latere) gelijksoortige Overeenkomsten nog niet hebt voldaan;
      c. zolang je onze vorderingen zoals boeten, renten en andere kosten zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek nog niet hebt voldaan.

      2. Je mag de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet verkopen, verhuren of bezwaren. Onder bezwaren wordt verstaan het laten vestigen van een ander recht op een zaak, bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een huis.
      3. Als wij ons eigendomsvoorbehoud willen uitoefenen, dan zijn wij gerechtigd tot een ongehinderde toegang tot het Product. Het is in die gevallen aan jou om dat voor ons mogelijk te maken. We moeten een Product kunnen terugnemen en eventueel kunnen demonteren, waar dat eigendom zich dan ook bevindt. Jij geeft ons daarom op voorhand toestemming om zelf, of via een door ons aangestelde derde, die plaatsen te betreden waar het Product zich bevindt om deze mee terug te kunnen nemen.
      4. Krijg jij door natrekking of vermenging de door ons geleverde zaak in eigendom, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust en jij ook nog niet aan jouw verplichtingen uit lid 1 van dit artikel hebt voldaan? Dan ben je verplicht dit eigendom aan ons over te dragen. Het is mogelijk dat hiervoor een recht van opstal nodig is. Indien dit het geval is, dan ben je verplicht om daaraan mee te werken. Zie voor meer informatie hierover artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek.
      5. Leggen Derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten? Dan ben je verplicht om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

      20 Meer- en minderwerk

      1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van jou, werk verrichten dat buiten de oorspronkelijke Overeenkomst valt, dan dien jij de vergoeding daarvoor te betalen. Deze vergoeding is op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven. Desalniettemin ben je nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kun je ons altijd vragen om voor deze extra werkzaamheden een aparte Schriftelijke Overeenkomst op te stellen. Dat is geen probleem!
      2. Je gaat ermee akkoord dat door werkzaamheden of prestaties zoals hierboven bedoeld (meerwerk), de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
      3. Als we voor onze dienstverlening een vast bedrag hebben afgesproken, dan zullen we je altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
      4. Als wij op eigen of jouw verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van jou, minder (zwaar) werk verrichten dan afgesproken, dan noemen we dat minderwerk waarvoor verrekening wellicht mogelijk is. Indien een van ons vindt dat er sprake is van minderwerk, dan geven we dat zo snel mogelijk Schriftelijk door aan de ander. We gaan dan samen in overleg over een eventuele verrekening.

      21 Intellectuele eigendom

      1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
      2. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken. Je mag de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar onze uitdrukkelijke, voorafgaande en Schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, of als deze toestemming voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.
      3. Tenzij wij samen Schriftelijk anders hebben afgesproken, ben jij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.
      4. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
      5. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie.
      6. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
      7. Als wij een auteursrecht hebben op een portret dat we in jouw opdracht hebben gemaakt, dan mogen wij dit werk openbaar maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op jouw portretrecht.
      8. Als je in strijd met dit artikel handelt, dan ben je een direct opeisbare boete ter hoogte van 10.000 (tienduizend) euro per overtreding. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

      22 Beheer

      1. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in de technische faciliteiten van onze Diensten. Bijvoorbeeld onze website.
      2. Je dient je bij het gebruik van onze technische faciliteiten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
      3. Jij bent steeds verantwoordelijk voor ieder (onbevoegd) gebruik dat voortkomt uit jouw gebruiks en/of toegangsrechten. Je dient onbevoegd gebruik dan ook te voorkomen door passende en redelijke maatregelen te treffen. Het is aan jou niet toegestaan om de gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.
      4. Je verklaart onze gegeven aanwijzingen voor het gebruik van onze Diensten altijd op te volgen.
      5. We mogen altijd wijzigingen aanbrengen in niet-technische faciliteiten van onze Diensten.
      6. Wijzigen wij onze Diensten? En moet jij daarom ook definitief iets belangrijks aanpassen? Dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Je krijgt je geld dan niet terug en je hebt dan ook geen recht op schadevergoeding. Je kunt onze Overeenkomst daarentegen wel opzeggen. Deze eindigt in dat geval op de dag dat de wijziging ingaat.
      7. Als we dat nodig vinden, dan mogen we technische Diensten onderbreken of verwijderen als deze een storing of vertraging van het systeem veroorzaken. We mogen die Diensten blokkeren of andere maatregelen treffen zonder jou daarover in te lichten. Daarbij vervalt jouw recht op schadevergoeding of compensatie.
      8. We mogen onze Diensten (tijdelijk) stoppen of beperken voor onderhoud, aanpassingen of verbeteringen. Daarvan hoeven we jou niet op de hoogte te stellen. Je hebt daarbij ook geen recht op schadevergoeding of compensatie.

      23 Geheimhouding

      1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
      2. Overtreed je bovenstaande bepaling? Dan ben je ons per direct, ongeacht of de overtreding aan jou is toe te rekenen en zonder voorafgaande waarschuwing van ons of een gerechtelijke procedure, 10.000 (tienduizend) euro per overtreding verschuldigd. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denen aan het recht van ons om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

      24 Meerdere opdrachtnemers

      1. Wil je een zelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
      2. Heb je een zelfde soort opdracht al eerder aan een andere partij gegeven? En wil je de opdracht nu door ons laten uitvoeren? Dan moet je ons melden aan wie je de opdracht eerder hebt gegeven en ook waarom je de opdracht opnieuw laat uitvoeren.

      25 Verrekening en opschorting

      1. Handel je in uitoefening van beroep of bedrijf? Dan heb je geen recht op opschorting of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling geldt niet als je Consument bent.

      26 Toepasselijk recht

      1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
      2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit de regio waarin Enirgy B.V. gevestigd is er uitspraken over doen.

      27 Survival

      1. Van sommige bepalingen vinden wij het belangrijk dat deze ook na het einde van de Overeenkomst worden nageleefd. Om deze reden zullen onder andere de artikelen over de geheimhoudingsplicht, het intellectueel eigendomsrecht, het toepasselijk recht en deze survival bepaling nog van toepassing zijn nadat de Overeenkomst is geëindigd.

      28 Wijziging of aanvulling

      1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
      2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
      3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan dat we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden natuurlijk weigeren, of onze Overeenkomst ontbinden als jij een Consument bent.